^Povratak na vrh
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dječji vrtić „Marina“

Ante Rudana 47

21222 Marina

Tel ured: 021/889-000

Tel ravnateljica: 099/212-2207

Tel pedagog: 099/800-6300

E-mail: djeciji.vrtic.marina@st.t-com.hr

OIB: 65151460398

MB: 1382071

Žiro-račun: IBAN - HR0324070001100415917

Telefoni

  • DV „Bosiljak“ – Marina

         10 satni – 099/471-0458

          6 satni (jutarnji i poslijepodnevni)– 099/807-1855

  • DV „Cvrčak“ – Vrsine

          099/212-2209

  • DV „Bubamara“ – Gustirna

          099/212-2202

  • DV „Leptirić“ – Vinišće

          099/212-2208

  • DV „Pčelica“ – Blizna Donja

          099/202-4565

Fotografije

galerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerija
Srijeda, 20 Travanj 2016 11:14

Natječaj za upis za 2016/2017. godinu

Napisao/la

Dječji vrtić MARINA

MARINA

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 034-04/16-05/3

UB. BROJ: 2184-03-08-002-16-1

Marina, 06.04.2016.

 

 

Na temeljučl. 18. st..2. Statuta Dječjeg vrtića Marina, čl. 35. Stavka 1. Alineja 4, u vezi s čl. 20.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 10/97, 107/07 i 94/13)),  Upravno  vijeće Dječjeg vrtića Marina  na 20. sjednici održanoj 06. 04. 2016. donosi:

 

ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MARINA

 U 2016/2017. GODINU

 

1.

Ovom  odlukom  utvrđuje se način i organizacija upisa za 2016./2017. godinu, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić MARINA.

 

 

 

2.

 

Upis za 2016./2017. godinu ostvarivati će se

od 02. 05. 2016 do 14. 05. 2016.

                                                                                                od 9,00 do 12,00 sati

u Dječjem vrtiću „Bosiljak“ u Marini

 

 Postupak upisa provodi Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.

 3.

U Dječjem vrtiću MARINA upisuju se djeca od navršene treće godine dana života do polaska u osnovnu školu, s prebivalištem na području OPĆINE MARINA i to u redovne programe na upražnjena mjesta.

R.b.

 

                       NAZIV VRTIĆA

 

MJESTO

TRAJANJE PROGRAMA

BROJ DJECE KOJA OSTAJU IH PRETHODNE GODINE

UKUPAN BROJ DJECE KOJI SE PLANIRA ZA 2016/2017. GODINU

BROJ UPRAŽNJENIH MJESTA

1.

DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – JUTARNJI POLUDNEVNI PROGRAM S INTEGRIRANIM KATOLIČKIM VJERSKIM PROGRAMOM

MARINA

 7,00 - 13,00

12

20

8

2

DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – POSLIJEPODNEVNI POLUDNEVNI  PROGRAM

MARINA

13,30 - 19,30

 

9

 

20

 

11

3

DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – CJELODNEVNI 10 SATNI  PROGRAM

MARINA

MARINA

 6,00 -16,00

13

20

7

4

DJEČJI VRTIĆ „BUBAMARA“ -  JUTARNJI POLUDNEVNI/CJELODNEVNI PROGRAM

GUSTIRNA

GUSTIRNA

 

 

07,00 - 13,00

6,00 – 16,00

 

18

 

20

 

2

5

DJEČJI VRTIĆ „LEPTIRIĆ“ – JUTARNJI POLUDNEVNI PROGRAM

VINIŠĆE

 7,00 - 13,00

13

18

5

6

DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ – JUTARNJI POLUDNEVNI PROGRAM

VRSINE

 7,00 -13,00

12

18

6

7.

 DJEČJI VRTIĆ „PČELICA“ – JUTARNJI  POLUDNEVNI PROGRAM

BLIZNA DONJA

7,00 – 13,00

9

20

11

 

UKUPNO

 

 

86

136

50

Ukoliko u skupine budu uključena djeca s teškoćama broj upisnih mjesta će se smanjiti u skladu s propisima.

 

 

4.

Dječji vrtić upisuje djecu u cjelodnevnI program vrtića, te poludnevne programe vrtića u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnim pedagoškim standardom za predškolski odgoj i naobrazbu  i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Marina.

 

 5.

Program se  ostvaruje u  SEDAM skupina čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja. Skupina u Dječjem vrtiću Bubamara u gustirni je kombinacija 6-satnog i 10-satnog programa.

                                                                                                                               6.

Prednost pri upisu ostvaruje se u skladu s Pravilniku o upisu.

Prednost pri upisu ostvaruju:

r.b.

KATEGORIJA

Potrebna dokumentacija kao dokaz

BROJ BODOVA

1.

DJECA RODITELJA ŽRTAVA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 

-          INVALIDNOST PREKO 50 %

-          INVALIDNOST DO 50 %

Rješenje o stupnju invalidnosti mjerrodavne institucije

 

 

100

80

2.

DJECA IZ OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE

Rodni list svakog djeteta

70

3.

DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA

-          DIJETE JEDNOG ZAPSLENOG RODITELJA

-          DIJETE IZ OBITELJI OBA ZAPOSLENA RODITELJA I SAMOHRANOG ZAPOSLENOG RODITELJA RODITELJA

-          DIJETE JEDNOG ZAPOSLENOG RODITELJA AKO JE DRUGI REDOVITI STUDENT

-          DIJETE IZ OBITELJI OBA REDOVITA STUDENTA

Potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti, preslika ugovora o radu za pomorce, potvrda o redovnom statusu studenta, preslika rješenja o priznatom rodiljnom ili roditeljskom dopustu

 

30

60

50

40

4

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nalaz i mišljenje liječničkog povjerrenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela

8

5

DJECA SAMOHRANIH RODITELJA I DJECA UZETA NA UZDRŽAVANJE

Dokaz o razvodu braka, smrtni list preminulog roditelja, dokaz iz rodnog lista da je otac nepoznat, preslika rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na uzdržavanje i sudska rješenja

20

6.

DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK I OSTALIH SOCIJALNIH UVJETA

-          DJECA ČIJI RODITELJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK

-          DJECA IZ OBITELJI S TEŽIM SLUČAJEVIMA SOCIJALNE PATOLOGIJE ILI S TEŽIM SOCIJALNIM ILI ZDRAVSTVENIM UVJETIMA

-          DJECA ČIJI SU RODITELJI PODSTANARI

Preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak

5

 

10

 

 

5

Djeca s teškoćama u razvoju uz predočenje nalaza i mišljenja centra za socijalnu skrb i preslika medicinske dokumentacije o vrsti teškoće imaju izravan upis.

Djeca u godini pred polazak u školu imaju apsolutnu prednost pri upisu.

 

 7.

Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića imaju djeca s prebivalištem u OPĆINI MARINA. Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području OPĆINE MARINA sudjeluju u dijelu ekonomske cijene sukladno odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića MARINA. Roditelji koji nemaju prebivalište na području općine Marina plaćaju punu ekonomsku cijenu ili razliku sudjelovanja podmiruje općina u kojoj imaju prebivalište

8.

Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u vrtiću ili web stranici vrtića. Uz obrasce, roditelji prilažu:

OSNOVNE DOKUMENTE:

- rodni list djeteta

-  potvrdu o mjestu prebivališta roditelja i djeteta

-  presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

- potvrdu o nepostojanju duga prema osnivaču vrtića – Općini Marina

Članak 9.

Povjerenstvo za upis dužno je završiti postupak, te oglasiti rezultate upisa na oglasnim pločama svih svojih objekata i na web stranici dječjeg vrtića u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis.

 

                                                                                                                        Članak 10.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste podnijeti prvostupanjsku žalbu ravnateljici vrtića preko Povjerenstva za upis. O drugostupanjskoj žalbi odlučuje Upravno vijeće.

Članak 11.

Po završetku žalbenog postupka, Povjerenstvo  potvrđuje konačnu listu rezultata upisa i objavljuje je na svim objektima i web stranici vrtića.

Za djecu koja ne mogu biti primljena, a ispunjavaju uvjete, određuje se lista čekanja.

 

                                                                                                                        Članak 19.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem ugovora najkasnije 01.09. 2016.

 

 

                                                                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                                                                              Katarina Kazoti Jerković

Dječji vrtić Marina
Marina
Marina, 18.01.2016.
NATJEČAJ
ZA  RADNO MJESTO
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju iobrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Marina raspisuje  natječaj za obavljanje radnog mjesta:
1.    Asistent / asistentica  djetetu s teškoćama –1 (jedan) izvršitelj – puno radno vrijeme – na određeno vrijeme

-    Uvjeti:
1.    Završen prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja (30 dana prijavljen na zavodu za zapošljavanje) ili srednja stručna sprema četverogodišnjeg trajanja  (24 mjeseca prijave na zavodu za zapošljavanje)
2.    Do 29 godina života
(Sukladno mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Mladi za mlade“)
Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:
-    Dokaz o stečenoj stručnoj spremi –  preslika
-    Rodni list – preslika
-    Domovnica - preslika
-    Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne stariji od 6 mjeseci) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
-    Kratki životopis
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za natječaj je 8 dana od dana prijave. Natječaj se objavljuje na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici vrtića i oglasnoj ploči vrtića.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pravovremeno obaviješteni. Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom poslati na adresu: Dječji vrtić Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina – za natječaj.

 

Naši ciljevi

U odnosu na dijete

Sigurnost svakog djeteta, razvoj samopouzdane, samostalne, emocionalno senzibilne, odgovorne, kreativne i prije svega sretne i zadovoljne osobe

U odnosu na roditelje

Afirmacija i osnaživanje obitelji u području afirmativne roditeljske uloge te usklađenog partnerskog djelovanja vrtić – obitelj, zadovoljan roditelj

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Copyright © 2015. Dječji vrtić Marina